TITLE

Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujacy umysły

AUTHOR(S)
Sloman, Aaron
PUB. DATE
August 2011
SOURCE
Avant;2011, Vol. 2 Issue 2, p153
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
To, czego w ciÄ…gu ostatnich szeÅšciu lub siedmiu tego nauczyliÅšmy siÄ™ na temat wirtualnej maszynerii w wyniku du¿ego postêpu nauki i techniki, umo¿liwia nam zaoferowanie stanowisku darwinowskiemu nowej obrony przeciw krytykom, którzy twierdzili, ¿e jedynie forma fizyczna - a nie zdolnoÅšci umys3owe czy ÅšwiadomoŚæ - mo¿e byæ produktem ewolucji poprzez dobór naturalny. Obrona ta porównuje zjawiska umys3owe, wspominane przez przeciwników Darwina, z treÅšciami maszynerii wirtualnej w systemach obliczeniowych. Obiekty, stany, zdarzenia i procesy w owej maszynerii, które dopiero od niedawna umiemy projektowaæ i konstruowaæ, a które nie mogly byæ nawet przedmiotem rozmyÅšlañ w czasach Darwina, mogÄ… wspó3dzia3aæ z maszyneri1 fizyczn1, w której s1 zaimplementowane, nie bêd1c identycznymi ze swoj1 fizyczn1 implementacj1, ani te¿ nie bêd1c jedynie agregatami fizycznych struktur i procesów. Istnienie ró¿nych rodzajów maszynerii wirtualnej (w tym zarówno „platformowych" maszyn wirtualnych, mog1cych hostowaæ inne takie maszyny, na przyk3ad systemy operacyjne, jak i „aplikacyjnych" maszyn wirtualnych, na przyk3ad korektorów pisowni i gier komputerowych) zale¿y od skomplikowanych sieci po31czeñ przyczynowych zwi1zanych ze strukturami hardware'u i software'u, zdarzeniami i procesami, gdzie specyfikacja takich sieci przyczynowych wymaga konceptów, które nie mog1 byæ zdefiniowane w kategoriach konceptów nauk fizycznych. Ta niedefiniowalnoÅš, a tak¿e mo¿liwoŚæ zachodzenia ró¿nych rodzajów automonitorowania w maszynerii wirtualnej, wydaje siê wyjaÅšniaæ niektóre z rzekomo tajemniczych i nieredukowalnych cech ÅšwiadomoÅšci, które motywowa3y krytyków Darwina, a tak¿e bardziej wspó3czesnych filozofów, krytykuj1cych sztucznÄ… inteligencjê. WynikajÄ… z tego konsekwencje dla filozofii, psychologii, neurobiologii i robotyki.
ACCESSION #
78126055

 

Related Articles

 • Breaking chains to improve delivery. LeSueur, Grant // Control Engineering;Feb2013, Vol. 60 Issue 2, p35 

  The article discusses how virtualization can change how automation providers form, deliver, and help commission their solutions and systems. Virtualization allows providers to decouple activity. People with specialized skills can use their talent to system engineering regardless of where they...

 • Making life simpler. Godfray, H.C.J. // Nature;5/22/1997, Vol. 387 Issue 6631, p351 

  Suggests that the basic equation for the Darwinian fitness of an organism with overlapping generations can be reduced to a series of very simple invariant relationships. Report by Eric L. Charnov; Steps in Charnov's evaluation of the complexities of life-history theory.

 • Progressive evolution: Aspirational thinking. Gee, Henry // Nature;12/12/2002, Vol. 420 Issue 6916, p611 

  Studies the prevalence of commercials and advertisements depicting human evolution. Emphasis on natural selection; Concepts on nature philosophy; Interaction between the environment, mutation and superabundance.

 • THE BIG IDEA. Darwin, Charles; Dawkins, Richard; Dennett, Daniel // New Humanist;May/Jun2006, Vol. 121 Issue 3, p22 

  Excerpts on evolution and natural selection from several books, including "The Descent of Man," by Charles Darwin, "The Selfish Gene," by Richard Dawkins and "Breaking the Spell," by Daniel Dennett, are presented.

 • ERRATA: EVOLUTIONARY DYNAMICS OF A MULTI-TRAIT SEMELPAROUS MODEL.  // Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series B;May2016, Vol. 21 Issue 3, p1023 

  A correction to the article "Evolutionary Dynamics of a Multi-Trait Semelparous Model" that was published in a previous issue is presented.

 • Improving Sensor Accuracy with Virtual Instrumentation.  // Instrumentation Newsletter;2003 2nd Quarter, Vol. 15 Issue 2, p11 

  The article discusses the application of virtual instrumentation in smart sensor technology. Design of the approach; Impact of virtual instrumentation on measurement accuracy; Cost benefits of the approach.

 • The Many Faces of Pavlovian Conditioning. Jozefowiez, Jeremie // International Journal of Comparative Psychology;2014, Vol. 27 Issue 4, p526 

  Is Pavlovian conditioning the same thing as Pavlovian conditioning? Though that question seems tautological, this article shows that it is not, because Pavlovian conditioning has at least three different meanings: Pavlovian conditioning is (1) a procedure, (2) the learning phenomenon observed in...

 • Neural networks in the future of neuroscience research. Rubinov, Mikail // Nature Reviews Neuroscience;Dec2015, Vol. 16 Issue 12, p767 

  The article focuses on the relevance of neural networks in neuroscience research. Topics discussed include the ability of neural networks to acts as a fundamental units of complex brain function, difference between the biological and artificial neural network models, and formulation of the...

 • A Model for the Emergence of Adaptive Subsystems. Dopazo, H.; Gordon, M. B.; Perazzo, R.; Risau-Gusman, S. // Bulletin of Mathematical Biology;Jan2003, Vol. 65 Issue 1, p27 

  We investigate the interaction of learning and evolution in a changing environment. A stable learning capability is regarded as an emergent adaptive system evolved by natural selection of genetic variants. We consider the evolution of an asexual population. Each genotype can have...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics